Onze Identiteit

Onze Identiteit

Vanuit onze christelijke identiteit, in verbinding met God, met elkaar en met de wereld,
willen wij kinderen toerusten voor de samenleving van morgen.

Het christelijk geloof, met als basis de zichtbare liefde en genade van God voor mensen en voor Zijn schepping, is het uitgangspunt van al ons handelen. Wij willen vanuit een christelijke traditie op eigentijdse wijze in lessen en projecten aandacht geven aan en gelegenheid bieden tot het groeien in en praktisch maken van het christelijk geloof. Het bieden van ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving vinden wij daarbij heel belangrijk. In onze statuten is dit alles formeel vastgelegd.

In het geven van het onderwijs is de Bijbel de bron van ons handelen. Vanuit het Woord van God laten wij elkaar als professionals groeien in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en wederzijds respect. Onze medewerkers zijn als opvoeders beelddragers* voor onze leerlingen. Zij laten de leerlingen vanuit hun voorbeeldgedrag in het leven, de samenleving zien die hen omringt.

De basis is de zichtbare liefde van God voor mensen, voor Zijn schepping en is de leidraad en het uitgangspunt in al ons handelen. Wij geloven dat Zijn liefde voor ons zich openbaarde in de komst van Zijn zoon Jezus Christus. Hij leerde ons wat liefde is en geeft ons hoop voor de toekomst. Wij geloven dat, als deze liefde doorwerkt in de medewerkers van CPOV, dit zal opvallen en herkenbaar zal zijn. Want van hieruit willen wij een royale, open en ruimhartige houding voorleven. Het is onze opdracht en hoop om onze leerlingen te stimuleren hun van God verkregen talenten maximaal te ontwikkelen om zo zelfstandige (wereld-)burgers in de 21e eeuw te worden. Die hoop is op God gericht (Psalm 43:5). Als christelijke stichting voor primair onderwijs stimuleren we leerlingen het leven met God te zoeken. Naast basisvaardigheden als rekenen, lezen en taal, willen we hen waarden en normen voorleven als respect, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid – ook ten opzichte van andere religies. 

We vatten dat samen met de eerder genoemde kernwaarden “geloof, hoop en liefde” (1 Korinthe 13:13). Deze drie wijzen in de twee richtingen, zoals de twee richtingen aan het kruis van Jezus. Een verticale lijn naar God toe en een horizontale lijn naar de ander en de wereld toe. Je kunt als liefdevol mens voor de klas staan, maar ook als hoopvol en gelovig mens. Dat maakt handelen van de leerkracht waarde(n)vol. Elke school van CPOV zal zijn visie daarop afstemmen bij het opstellen en uitvoeren van het schoolbeleid.

Binnen onze scholen wordt de beleden, geleefde en beleefde indentiteit praktisch en zichtbaar gemaakt. De beleden identiteit is de geschreven identiteit in beleidsstukken; de geleefde identiteit is hoe levensbeschouwing wordt vormgegeven door de medewerkers, leerkrachten en anderen; de beleefde identiteit is hoe die door kinderen en ouders wordt beleefd (imago).

Dit wordt vertaald door het aan de leerlingen vertellen van verhalen waarin het gebod ‘God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf’ voorop staat. We geven daarbij het Bijbel-/godsdienstonderwijs en de christelijke liederen een belangrijke plek en besteden ruime aandacht aan het vieren van de christelijke feesten. Wij integreren Bijbelse thema’s en waarden, zoals dienstbaarheid en rentmeesterschap in ons onderwijsaanbod en ook bij binnen- en buitenschoolse activiteiten bekijken we consequent of deze passen binnen de identiteit van de school.