Passend onderwijs

Het CPOV in het samenwerkingsverband

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in een samenwerkingsverband

Het CPOV werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het Samenwerkingsverband Primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. Hier zorgen in totaal 35 schoolbesturen er samen voor dat ieder kind in de gemeentenBarneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op succesvol passend onderwijs.

In Ochten werkt het CPOV samen met het Samenwerkingsverband BePO en in Zetten met het Samenwerkingsverband Passendwijs.

swvrgv

 

swvbepo

 

swvpassendwijs

Informatie en contactgegevens online

Op www.swvrijnengeldersevallei.nl, www.swvbepo.nl en www.swv-passendwijs.nl staat alle informatie over passend onderwijs in onze samenwerkingsverbanden.

Op www.sbowerkverband.nl leest u over de ontwikkelingen vanuit de SBO scholen.

Passend onderwijs: hoe en wat

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of  omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.

Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van de intern begeleider die de onderwijsondersteuning coördineert op school.

Is er meer nodig, dan kan de school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband en een ondersteuningsteam.

Er wordt dan  een ‘arrangement’ op maat gemaakt. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.

Samen met ouders wordt het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren ingevuld. Hierin staat (stapsgewijs) wat de ondersteuningsbehoeften van het kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Is een kind op de beoogde basisschool – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat – uiteraard in samenspraak met de ouders - via het samenwerkingsverband wordt afgegeven.

Visie op passend onderwijs

Passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.

Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.

Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan.

Ouders (en leerkrachten) denken mee

Medezeggenschap hebben ouders (en en medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

 

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon