Identiteit

Inleidend
Identiteit is veel meer dan "het aanhangen van een godsdienst". Het is alles dat een persoon of een instelling tot precies déze persoon of instelling maakt. Het gaat binnen een onderwijsinstelling als CPOV over levensbeschouwelijke, maar ook de pedagogische en onderwijskundige aspecten. Het totale onderwijsproces is een uiting van de identiteit van CPOV. Bezinning op identiteit is voor CPOV daarom ook van groot belang. De medewerkers zijn zich bewust van het karakter dat zij samen geven aan de stichting. Aan de hand van de volgende 3 punten maken wij u bekend met de CPOV-identiteit.

 • De basis
 • Vanuit missie en visie
 • In de praktijk

De basis
Het doel van CPOV is kinderen voor te bereiden op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen, waarin het welzijn van het kind voorop staat. Het christelijk geloof, met als basis de zichtbare liefde van God voor mensen, voor zijn schepping, is de leidraad en het uitgangspunt in al ons handelen. Wij geloven dat Zijn liefde voor ons zich openbaarde in de komst van Zijn zoon Jezus naar deze wereld. Hij leefde ons voor wat liefde is en geeft ons hoop voor de toekomst. Wij geloven dat , als deze liefde doorwerkt in de werknemers van CPOV, dit zal opvallen en herkenbaar zal zijn. Van hieruit willen wij een royale, open en ruimhartige houding voorleven.

Om te beginnen wordt identiteit in de statuten (de grondslag) van CPOV duidelijk beschreven. Enkele kernbegrippen uit deze statuten:

 • ...."de Bijbel als Woord van God is bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen "
 • ...."er is ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving"
 • ...."het pedagogisch en didactisch klimaat van de scholen is gebaseerd op de levensbeschouwelijke identiteit"

In de missie en visie van CPOV heeft de christelijke identiteit dan ook een nadrukkelijke plek gekregen.

Vanuit missie en visie
De identiteit van een "onderwijsinstelling"moet in de praktijk duidelijk naar voren komen. Om dat te bewerkstelligen zijn een heldere missie en visie noodzakelijk. Elders op deze site kunt u de volledige versie van de missie en de visie lezen. Enkele kernbegrippen daaruit zijn:

Missie

 • ...."de oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk primair en speciaal onderwijs"
 • ...."een ononderbroken ontwikkelingsproces voor kinderen"
 • ...."de voorbereiding op een plaats in de samenleving, gebaseerd op Bijbelse waarden en normen"
 • ...."het welzijn van het kind"

Visie

 • ...."de bijbel, het Woord van God, als bron"
 • ...."de opvoeding van kinderen in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect voor zichzelf en voor elkaar"
 • ...."de ontwikkeling van kinderen tot oprechte deelnemers van onze samenleving"

CPOV hecht bij het verwezenlijken van de visie sterk aan de eigenheid van scholen. Scholen krijgen de ruimte om hun eigen schoolprofiel te kiezen en in te kleuren. Leidend hierbij zijn het, door CPOV vastgestelde, koersplan en de missie en de visie waarin uitgangspunten rond identiteit zijn beschreven. Alle scholen zijn echter christelijke basisscholen en het werk,- en leerklimaat is gebaseerd op het persoonlijk geloof van de leerkracht en de bijbel is de basis en bron van handelen.

Voor de scholen van CPOV betekent de christelijke identiteit dat:

 • we de kinderen verhalen vertellen waarin het gebod "God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf voorop staat;
 • het godsdienstonderwijs, de bijbel, de psalmen en andere christelijke liederen een belangrijke plaats innemen;
 • we aandacht besteden aan het vieren van de christelijke feesten;
 • het onderwijs op onze scholen wordt gezien in het licht van de door de Bijbel aangereikte waarden als dienstbaarheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Schepper, zijn schepping en onze medemens;
 • dat ten aanzien van de binnen,- en buitenschoolse activiteiten gekeken wordt of deze passen binnen de identiteit van onze school.

In de praktijk
Op de scholen van CPOV mag u verwachten dat het team van medewerkers zich bezighoudt met de volgende activiteiten/ontwikkelingen op het gebied van identiteit.

 • Vormgeven van de grondslag en identiteit
  • Medewerkers van CPOV weten de grondslag en identiteit van de christelijke school tot uiting te brengen in activiteiten en werkwijzen. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • De grondslag en identiteit van CPOV/ de school kent en ermee instemt;
   • Werkt vanuit de waarden en normen zoals deze op school gelden;
   • Een wezenlijke bijdrage levert aan de godsdienstige vorming ten aanzien van het lesprogramma.
 • Overleg over doorwerking van christelijke identiteit
  • Medewerkers van CPOV overleggen met collega's over de wijze waarop christelijke identiteit doorwerkt in de school. Zij hebben respect voor elkaars gelooofsopvattingen, maar bieden ook ruimte aan die opvattingen. Ze dragen bij aan de eenheid van de vormgeving van van de identiteit binnen de school. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • bewust heeft gekozen voor een christelijke school / christelijk onderwijs;
   • respect heeft voor de standpunten van collega's , ouders en kinderen;
   • zaken rondom de doorwerking van de christelijke identiteit bespreekbaar maakt.
 • Relatie met leerlingen en ouders
  • Medewerkers van CPOV kunnen aan leerlingen en ouders uitleggen wat de levensbeschouwelijke identiteit van de school inhoudt en wat deze betekent voor de relatie onderling. Ze kunnen uitleggen wat de christelijke identiteit van de school betekent. Dit houdt in dat iedere medewerker
   • aan ouders kan uitleggen wat past binnen het beleid van de school ten aanzien van de identiteit;
   • ouders informeert over de doelstellingen en werkwijzen van godsdienstige vorming;
   • rekening houdt met de opvattingen van anderen inzake godsdienst en levensbeschouwing
 • Stimuleren en begeleiden van leerlingen
  • Medewerkers van CPOV begeleiden en stimuleren leerlingen bij het ontdekken, ontwikkelen en laten zien van de eigen identiteit. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • spreekt met leerlingen over de plaats van (christelijk) geloven in het dagelijks leven en samenleven;
   • inzicht heeft in de culturele, etnische, sociale en emotionele verschillen tussen leerlingen;
   • gepaste ruimte geeft aan alle mogelijke verschillen en diversiteiten
 • Identiteit van de school in relatie tot de omgeving
  • Medewerkers van CPOV kunnen de ontwikkelingen in de samenleving en in de (directe) omgeving van de school beoordelen in relatie tot de identiteit van de school. Dit houdt in dat iedere medewerker:
   • het pluriforme karakter van de samenleving erkent en daarmee kan omgaan en erop inspelen;
   • zoveel mogelijk bekend is met de kerkelijke stromingen ter plaatse;
   • ontwikkelingen in de samenleving bespreekt met collega's, leerlingen en ouders.

© 2017 CPOV. hosting door Your-Webhost || Colofon